• Polski
  • English

Informacja dla przedsiębiorców

W przypadku zapisu osoby z fakturą na firmę, konieczne jest przesłanie nam poniższych dokumentów. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku, nie będziemy mogli wpuścić na szkolenie osoby delegowanej z firmy.

Szkolenia dofinansowywane są ze środków krajowych NFOŚiGW, dofinansowanie to stanowi pomoc publiczną de minimis w przypadku działalności gospodarczej. Dlatego podmioty gospodarcze uczestniczące w szkoleniach stają się beneficjentami pomocy publicznej1.

W związku z powyższym, w przypadku przedsiębiorców wymagane będą dodatkowe informacje, uregulowane w obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniu2.

Prosimy o pobranie i wypełnienie dokumentów wymienionych w punktach 1-3 i dostarczenie ich do naszej jednostki:

 

  1. Formularz

UWAGA:  część D formularza (tabela) wypełniają tylko podmioty, które otrzymały z dodatkowego innego źródła, pomoc finansową na uczestnictwo w tych szkoleniach.  Pozostałe podmioty nie wypełniają części D, zamieszczają tylko pod tabelą informację "NIE DOTYCZY" datę, podpis oraz pieczątekę.

przydatne pliki do wypełniania formularza:

-> identyfikatory dla gmin

->instrukcja wypelniania części D formularza (jeśli dotyczy - patrz UWAGA)

 

  1. Sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości - dotyczy tylko podmiotów, które sporządzają takie sprawozdania

  LUB

Oświadczenie, że podmiot nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości - tylko w przypadku podmiotów nie sporządzających powyższych sprawozdań  fnansowych.

 

  1. Kopię Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w przeciągu 3 ostatnich lat - w przypadku podmiotów, które korzystały z pomocy de minimis

LUB

Oświadczenie, że podmiot z powyższej pomocy nie korzystał - w przypadku podmiotów, które nie otrzymały w przeciągu otatnich trzech lat pomocy de minimis

 

UWAGA: Wszystkie 3 dokumenty muszą być podpisane i podpieczętowane przez uprawnione osoby. W przypadku ksera musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem, data i podpis uprawnionej osoby.

Dokumenty  należy przesłać na adres:

Politechika Warszawska, WEiTI, Instytut Mikro-, i Optoelektoniki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Z dopiskiem" Szkolenia PV"

 

Podstawy prawne:

Informacje nt. pomocy publicznej de minimis można również uzyskać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/

1 Udzielanie tej pomocy musi być zgodne z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5), w szczególności weryfikowania czy łączna wartość pomocy de minimis udzielona danemu podmiotowi w okresie ostatnich trzech lat nie przekroczy równowartości w złotych 200 000 EUR.

2 Rozporządzenie Rady Minsitrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U Nr 53 poz. 311) oraz informacje o otrzymanej w okresie 3 lat pomocy de minimis, zogdnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).